naviconcross Logo

Vyhledávání

cross2
search mobile
KOŠÍK(prázdný)

Tip na červen: Prodlužujeme slevovou akci 10% pro stávající zákazníky (od roku 3/2011-5/2024) na libovolné výrobky a pro nové zákazníky tuto slevu 10% na další nákup. A i nadále poskytujeme službu bezpečný nákup a dopravné k objednávce nad 10 000 Kč zdarma po celé ČR.
cross

Obchodní podmínky zákonné pro internetový obchod

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti České výrobky a zboží s.r.o., IČ 28134320, se sídlem České Budějovice, J. Opletala 907/11, PSČ 37005, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd.C, vl. 19338, provozovna: Třitim 31, 375 01 Žimutice www.czvyrobky.cz, e-mail: info@czvyrobky.cz, tel.: 774 625 566, 774 465 566

DEFINICE POJMŮ

Občanský zákoník – zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Obchodní podmínky – tyto všeobecné obchodní podmínky, dostupné na www.czvyrobky.cz.
Prodávající: České výrobky a zboží s.r.o., IČ 28134320, se sídlemČeské Budějovice, J. Opletala 907/11, PSČ 37005, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd.C, vl. 19338.
Kupující – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si na základě objednávky objedná u prodávajícího zboží a zavazuje se řídit těmito obchodními podmínkami.
Podnikatel – Kupující, který splňuje definici podnikatele dle ust. § 420 občanského zákoníku které.
Spotřebitel – Kupující, který není podnikatelem a splňuje definiční znaky spotřebitele dle zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Zboží – jakékoliv produkty, jsou nabízeny prodávajícím k prodeji.
Kupní smlouva – smlouva, která je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím, na základě které se zavazuje prodávající odevzdat Zboží kupujícímu a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu
Smlouva – kupní smlouva
Kupní cena – cena zboží na základě kupní smlouvy
Web prodávajícího, webová stránka – www.czvyrobky.cz.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje prodávající a na druhé straně kupující. Smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo na základě poptávky kupujícího učiněné telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.czvyrobky.cz.

Internetový obchod obsahuje prezentaci nabízeného zboží prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu a dřeva zboží v závislosti na výrobních změnách výrobce, které prodávající není schopen ovlivnit. Fotografie zboží jsou pouze ilustrační, zboží neobsahuje další dekorace zobrazené na obrázcích.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v konkrétních smlouvách. Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluv. Smlouvy a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvy lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat jednostranně pouze ve vztahu k podnikateli. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvách. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření smlouvy.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby mohl kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Prezentace zboží umístěná na webu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zbožía nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Na webové stránce si kupující vybírá zboží z uvedené nabídky, přičemž položky zboží, které má v úmyslu zakoupit, vkládá do „košíku“ stisknutím tlačítka „ do košíku“, na kterém je vyobrazen nákupní košík. Kupující je oprávněn jednotlivé položky zboží z košíku odebírat, přidávat nebo kontrolovat až do konečného odeslání objednávky zboží dle odst. 7 tohoto článku podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující postupně požadované informace ve webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V objednávce si kupující zvolí způsob dopravy a úhrady. K ceně za jednotlivé položky zboží se připočítá cena dopravy podle zvoleného druhu dopravy, pokud prodávající umožňuje více způsobů dopravy. Pokud není doprava hrazená kupujícím, je tato skutečnost uvedena v závěrečné kontrole objednávky, přičemž kupující je po dobu procesu objednávání informován o ceně dopravy anebo o slevě z ceny dopravy.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

Před odesláním objednávky má kupující k dispozici odkaz na znění těchto obchodních podmínek a souhlas s těmito podmínka potvrdí, zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se měl možnost seznámit s informacemi o vlastnostech zboží, které kupuje, nákladech na dopravu a celkové ceně, kterou je kupující povinen uhradit.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

V potvrzení objednávky prodávající uvede zejména:

 • potvrzení objednávky s informacemi o objednaném zboží,
 • údaje vyplněné kupujícím (jméno, fakturační adresa, doručovací adresa a kontaktní údaje)
 • odkaz na znění těchto obchodních podmínek, ve znění účinném ke dni odeslání objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena odesláním potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího, nestanoví – li tyto obchodní podmínky jinak. Toto ustanovení platí i v případě objednávky provedené kupujícím e-mailem nebo telefonicky. Objednávka kupujícího bude vždy finálně potvrzena prodávajícím e-mailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Automatická odpověď z e-mailu prodávajícího se nepovažuje za potvrzení objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky), smlouva je pak uzavřena až finálním potvrzením ze strany prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky zaslané kupujícím a/nebo odstoupit od smlouvy v případě:

 1. nestandardního či spekulativního charakteru objednávky,
 2. vyprodání zásob zboží, jeho nedostupnosti nebo přerušení výroby výrobcem zboží,
 3. vyšší moci,
 4. kdy ani po vynaložení veškerého úsilí, které je možné po prodávajícím požadovat, není schopen objednané zboží dodat ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena zboží je sjednána v jednotlivých smlouvách. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši a v souladu s právními předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě daňových dokladů (faktur) vystavených prodávajícím.

Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smluv může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Ke kupní ceně bude připočtena cena za zvolenou dopravu, pokud si kupující zvolí způsob dopravy. Cena dopravy po celé ČR se rozděluje podle ceny zboží a způsobu úhrady:

 • Bankovním převodem nebo vkladem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím;
 • Dobírkou (+79 Kč);
 • Hotově při převzetí zboží u prodávajícího.

Prodávající je oprávněn omezit jakýkoliv způsob platby z technických důvodů, z důvodu překážek na straně prodávajícího nebo kupujícího nebo z důvodu vyšší moci.

Ke kupní ceně bude připočtena cena za zvolenou dopravu, pokud si kupující zvolí způsob dopravy. Cena dopravy po celé ČR se rozděluje podle ceny zboží a způsobu úhrady:

 • hodnota zboží do 1.000,- Kč, cena za dopravu 249,- Kč (při balení více ks výrobků od různých dodavatelů (především keramiky) je dopravné násobeno počtem balíků)
 • hodnota zboží od 1.000,- Kč do 7,000,- Kč, cena za dopravu 399,- Kč
 • hodnota zboží nad 7.000,- Kč, cena za dopravu 599,- Kč
 • hodnota zboží nad 10.000,- Kč, doprava zdarma (nevztahuje se na těžké paletové zboží - betonové výrobky, brikety, stavebniny, zahradní nábytek (větší množství))

Jedná-li se o nestandardní zboží (nadrozměrné, křehké či jiné, které vyžaduje speciální způsob dopravy), je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu balné. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn přímo na webové stránce prodávajícího i následně elektronickou cestou.

Případný rozdíl v kupní ceně a celkové ceně i s daní je způsoben zaokrouhlením. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. U zboží, které není skladem a vyrábí se až na základě objednávky zákazníka (zboží je vyráběno dle výběru zákazníka - např. volba látky, matrace, atd.), se záloha vyžaduje a tato záloha je nevratná v případě zrušení objednávky zákazníkem.  Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15-ti dnů od uzavření kupní smlouvy, případně od vystavení faktury prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Pokud se na zboží vztahuje slevová akce, tak zvýhodněná cena je platná od data zveřejnění slevové akce v popisu zboží do vyprodání zboží či zrušení slevové akce prodávajícím. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V případě prodlení podnikatele se zaplacením i části kupní ceny, je podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

Má-li podnikatel plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním jakékoliv pohledávky prodávajícího, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak úroky z prodlení, poté úroky a nakonec na jistinu. Prodávající a podnikatel se dohodli na vyloučení aplikace § 1932 občanského zákoníku.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo přímo vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat  na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2. tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Odstoupení podnikatele od smlouvy a jeho možnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s podnikatelem v případě, že je podnikatel v prodlení s placením kupní ceny o více než 10 dní. Odstoupení musí být v písemné formě doručeno podnikateli.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající umožňuje tyto způsoby dopravy zboží kupujícímu:

 • osobní převzetí na skladě Třitim 31, 375 01 Žimutice;
 • prostřednictvím vlastních automobilů s proškoleným řidičem (Je-li místem vykládky chatová oblast nebo jiná hůře dostupná oblast, bude zboží předáno kupujícímu na konci zpěvněné cesty. Po nezpevněných cestách (polní cesty, louky, lesy) lze zboží doručovat pouze po předchozí domluveně, a to za jednorázový manipulační poplatek 1.000,- Kč, který bude připočten k ceně dopravného.);
 • prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb (kurýrem) a to jsou: FOFR, PPL, TOPTRANS, Geis, Česká pošta, 123 kurýr.

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě (dále jen „dodací lhůta“). Dodávky zboží, které prodávající potvrdil, budou realizovány dle dodacích možností prodávajícího. Ve výjimečných případech může prodávající jednostranně prodloužit lhůtu dodání a to i opakovaně. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu z důvodu vyšší moci nebo v případech, kdy není možné z objektivních příčin dodat zboží v uvedené lhůtě. V případě prodloužení dodací lhůty informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího nebo zprávy SMS. Spotřebitel má v tomto případě právo na odstoupení od smlouvy.

Je-li dohodnutým místem plnění sídlo prodávajícího, sídlo, příp. provozovna kupujícího nebo jiné místo určené kupujícím, splní prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží kupujícímu v sídle prodávajícího nebo předá zboží prvnímu dopravci k přepravě do sídla, případně provozovny kupujícího nebo jiného místa určeného kupujícím. 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

V případě dodání zboží do místa určeného kupujícím, nese kupující náklady na dopravu, nedohodnou –li se strany jinak. V případě zvolení osobního převzetí zboží, bude kupujícímu zaslána zpráva o možnosti převzetí zboží, a to na elektronickou adresu kupujícího nebo pomocí zprávy SMS. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží v provozovně prodávajícího do 7 dní ode dne zaslání první zprávy o možnosti převzetí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající předá kupujícímu při osobním převzetí nebo zásilce i daňový doklad (fakturu) a dodací list.

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Doprava zboží bez dalších služeb

Dopravu zboží provádí jeden pracovník, který objednané zboží doručuje „od domu k domu“, tj. od čísla popisného k číslu popisnému. Výnos do patra a další manipulace se zbožím nejsou v této službě zahrnuty. Aby bylo zboží úspěšně předáno, je nutné, aby byla na místě osoba nebo osoby, které jsou schopny zboží převzít a umístit ho alespoň za první uzamykatelné dveře.

Nebude-li výše uvedená podmínka splněna, má zákazník tyto možnost:

 • zajistit pomocnou sílu – řidič na tuto pomoc může čekat maximálně 15 minut po příjezdu;
 • zaplatit dodatečné poplatky spojené s umístěním zboží za první uzamykatelné dveře s aktivní pomocí ze strany zákazníka (viz pomoc s výnosem zboží);
 • zaplatit dodatečné poplatky spojené s umístěním zboží za první uzamykatelné dveře bez aktivní pomoci ze strany zákazníka (viz výnos zboží), pokud to povaha zboží dovoluje;
 • uhradit poplatky spojené s opětovným doručením – řidič zboží odveze zpět na centrální sklad a bude vykonán nový pokus o doručení.

Bude-li místem vykládky chatová či jiná hůře dostupná oblast, vyhrazuje si prodávající právo předat kupujícímu zboží na místě, které je přístupné po zpevněné cestě i přes to, že se nejedná o místo doručení. Po nezpevněných cestách (polních cestách, loukách a lesích) lze doručovat zboží pouze po předchozí domluvě, a to za jednorázový manipulační poplatek 1.000,- Kč. Tato částka bude připočtena k dopravnému, které bylo kupujícímu potvrzeno v objednávce.

O poplatku za doručení po nezpevněné cestě bude zákazník informován předem, bude-li tato skutečnost prodávajícímu oznámena. Nebude-li prodávající s informací včas srozuměn, je řidič oprávněn vyložit zboží na konci zpevněné cesty, popř. zboží odvézt zpět na centrální sklad. 

Nebude-li zákazník ve sjednaný termín moci zboží převzít, bude mu nabídnut nový termín, o kterém bude informován s dostatečným časových předstihem. Odmítne-li i tento náhradní termín, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladné ve výši 1.000,- Kč za každý týden, kdy je zboží u prodávajícího uskladněno.

Služba pomoc s výnosem zboží

Proškolený pracovník Vám pomůže při manipulaci se zbožím na místo určení. Má-li zákazník objednanou pomoc s výnosem, je nutné, aby na místě byla aktivní pomoc dospělého a fyzicky zdatného muže, tj. muž, který dokáže zvednout minimálně 40-50 kg (pytel cementu).

Nebude-li tato pomoc na místě dle posouzení řidiče zajištěna, má zákazník tyto možnosti:

 • zajistit pomocnou sílu – řidič na tuto pomoc může čekat maximálně 15 minut po příjezdu ;
 • zaplatit dodatečné poplatky spojené s výnosem zboží bez aktivní pomoci ze strany zákazníka (viz ceník), pokud to povaha zboží dovoluje;
 • uhradit poplatky spojené s opětovným doručením – řidič zboží odveze zpět na centrální sklad a bude vykonán nový pokus o doručení;
 • zrušit službu – zboží bude umístěno za první uzamykatelné dveře, dovoluje-li to povaha zboží a může-li na toto místo řidič zboží dopravit svou vlastní silou nebo pomocí rudlu, není-li tato podmínka splněna, řidič zboží odveze zpět na centrální sklad (viz výše).

Nebudou-li informace uvedené v objednávce odpovídat skutečnosti (např. uvedení jiného patra, nemožnost využití výtahu nebo jiná omezení), má řidič právo účtovat zákazníkovi další poplatky dle platného ceníku.

Výnos zboží

Proškolený pracovník nebo dva pracovníci naší firmy zboží vynesou na místo určené zákazníkem. Není potřeba aktivní pomoc ze strany zákazníka. K výnosu je možné také využít výtah, dovolují-li to rozměry a váha zboží.

Podmínky pro využití výnosu výtahem:

 • na cestě mezi místem vykládky a výtahem nesmí být schody ani jiné terénní nerovnosti;
 • cesta musí být zpevněná (chodník);
 • musí být možné zavézt zboží na rudlu do výtahu a v patře z výtahu do bytu, popř. na jiné požadované místo.

Pokud byl domluven a potvrzen výnos výtahem a na místě bude zjištěno, že se zboží do výtahu nevejde, má zákazník tyto možnosti:

 • zaplatit dodatečné poplatky plynoucí z výnosu zboží po schodech, pokud to povaha zboží dovoluje (např. čalouněné postele není řidič schopen unést sám);
 • zajistit další pomocnou sílu – řidič na tuto pomoc může čekat maximálně 15 minut po příjezdu;
 • uhradit poplatky spojené s opětovným doručením – řidič zboží odveze zpět na centrální sklad a bude vykonán nový pokus o doručení;
 • zrušit službu – zboží bude umístěno za první uzamykatelné dveře, dovoluje-li to povaha zboží a může-li na toto místo řidič zboží dopravit svou vlastní silou nebo pomocí rudlu, není-li tato podmínka splněna, řidič zboží odveze zpět na centrální sklad (viz výše).

Nebudou-li informace uvedené v objednávce odpovídat skutečnosti (např. uvedení jiného patra, nemožnost využití výtahu nebo jiná omezení), má řidič právo účtovat zákazníkovi další poplatky dle platného ceníku.

Montáž zboží

Proškolený pracovník nebo pracovníci zakoupené zboží smontuje(-í) na požadovaném místě. Standardně řidič jezdí sám, proto může dojít k situaci, kdy bude potřebovat od zákazníka jednoduchou asistenci při montáži.

Montáž lze uskutečnit výhradně v místnosti, kde je dostatečný manipulační prostor (min. 1,5násobek rozměru montovaného zboží). Před montáží je nutné místnost zabezpečit, tj. zajistit podlahu proti poškrábání a odklidit dekorace, obrazy a další předměty, které by se při manipulaci se zbožím mohly poškodit. Nebude-li tato podmínka splněna, nenese prodávající zodpovědnost za případně způsobené škody.

Odvoz starého nábytku

Má-li zákazník objednanou službu odvoz starého nábytku, je nutné, aby uvedený nábytek byl v potvrzený termín připravený k odvozu, tj. demontovaný a připraven za posledními uzamykatelnými dveřmi (případně před budovou) tak, aby ho řidič pouze naložil do vozu. Pokud tomu povaha věci odpovídá (nadrozměrné zboží, např. postele, gauče, pohovky) je při této službě nutná aktivní pomoc dospělého a fyzicky zdatného muže, tj. muž, který dokáže zvednout minimálně 40-50 kg (pytel cementu).

Nebude-li tato podmínka splněna, je řidič oprávněn:

 • účtovat dodatečné poplatky spojené se snesením, popř. demontováním nábytku;
 • zrušit službu odvoz starého nábytku – neumožňuje-li povaha zboží, aby bylo bez pomoci ze strany zákazníka dopraveno do vozu.

Ceník dodatečných služeb a poplatků

Tento ceník bude použit pouze v případě, že budou služby účtovány dodatečně až na místě doručení zboží. Veškeré služby jsou naceňovány ihned po obdržení objednávky a zákazník je s nimi včas seznámen. V případě poplatku za doručení zboží po nezpevněné cestě je nutná předchozí konzultace s prodávajícím. Nebude-li o stavu příjezdové cesty k místu doručení prodávající včas informován, ponechává se v kompetenci řidiče posouzení, zda je možné na místo doručení zboží dopravit.

Výnos zboží bez pomoci ze strany zákazníka 200,- Kč s DPH/patro/1ks nábytku
Výnos výtahem do bytu 500,- Kč s DPH
Snesení zboží k odvozu s pomocí ze strany zákazníka 200,- Kč s DPH/patro/1ks nábytku
Demontování (dle povahy zboží) 300 – 500,- Kč s DPH
Opětovné doručení (Praha a Jihočeský kraj) 500,- Kč s DPH
Opětovné doručení (ostatní lokality) 1.000,- Kč s DPH
Doručení zboží po nezpevněné cestě (nutná předchozí konzultace) 1.000,- Kč s DPH
Skladné v případě, že zákazník odmítne 2 termíny doručení
navrhované prodávajícím
1.000,- Kč/týden s DPH

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ve vztahu ke spotřebiteli § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, že:

 • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v odst. 2. tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je zveřejněn také na internetové adrese: www.czvyrobky.cz.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Do té doby je kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo prodávajícímu převzetí zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu; toto ustanovení se nevztahuje na použití zboží k výrobním účelům, pro které je zboží určeno. Kupující není oprávněn umožnit použití zboží, za které dosud neuhradil jeho kupní cenu, třetím osobám a zejména není oprávněn umožnit třetím osobám nakládání se zbožím, jako by k němu měl vlastnické právo (tzn. zákaz dalšího prodeje takového zboží).

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo v případě, že kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím. Je-li zboží dodáváno předáním prvnímu přepravci, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího tímto předáním prvnímu přepravci.

Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

§ 20d

Spotřebitel má podle tohoto zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“) s výjimkou smluv uzavřených

a) v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče38), včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,

b) v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy,

c) s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

§ 20e

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je

a) v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra39),

b) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby40),

c) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství41),

d) v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v písmenech a) až c), Česká obchodní inspekce, www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem.

§ 20f

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu pověří mimosoudním řešením spotřebitelských sporů osobu, která o to písemně požádá a doloží splnění podmínek stanovených v části třetí a čtvrté tohoto zákona. O pověření rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti.

(2) Pověřeným subjektem může být osoba, která

a) je právnickou osobou založenou nebo zřízenou na ochranu spotřebitele anebo profesní komorou s povinným členstvím,

b) má účelově vyhrazený rozpočet pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, který je oddělený od rozpočtu této osoby,

c) prokáže, že fyzická osoba určená k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je plně svéprávná, má odborné znalosti, je nezávislá a nestranná; fyzická osoba se považuje za odborně kvalifikovanou, nezávislou a nestrannou, pokud splňuje alespoň požadavky uvedené v § 20g a 20h,

d) zajistí, že mimosoudní řešení sporu je pro spotřebitele bezplatné,

e) splňuje podmínky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu kontroluje, zda pověřený subjekt splňuje podmínky pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle tohoto zákona. Pokud zjistí, že pověřený subjekt nesplňuje některou z těchto podmínek, vyzve ho k okamžité nápravě. Nedojde-li k nápravě nejpozději do tří měsíců, Ministerstvo průmyslu a obchodu odebere dotčenému subjektu pověření a vyškrtne jej ze seznamu. O příslušné změně informuje Evropskou komisi. Opětovné udělení pověření je možné nejdříve po třech letech od vyškrtnutí ze seznamu.

(4) Jde-li o profesní komoru s povinným členstvím, vykonává kontrolu podle odstavce 3 kontrolní orgán profesní komory podle jiného zákona; odstavec 3 věta druhá se použije obdobně. Nedojde-li k nápravě ve lhůtě uvedené v odstavci 3, upozorní kontrolní orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu, které odebere dotčenému subjektu pověření a vyškrtne jej ze seznamu.

(5) Ministerstvo průmyslu a obchodu vyškrtne subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze seznamu v případě jeho zrušení.

(6) Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Seznam obsahuje tyto údaje:

a) název, kontaktní údaje a internetovou adresu,

b) poplatky, jsou-li stanoveny,

c) jazyk či jazyky, v nichž může být předložen návrh na zahájení a vedeno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,

d) druhy sporů, na které lze použít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,

e) odvětví a kategorie sporů, které subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů projednává,

f) informace o tom, zda je nezbytná fyzická přítomnost stran a zda mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je nebo může být vedeno ústní nebo písemnou formou,

g) povahu výsledku mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

h) důvody, na jejichž základě může subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů řešení sporu odmítnout.

(7) Ministerstvo průmyslu a obchodu zašle seznam podle odstavce 6 Evropské komisi a zveřejní jej na svých internetových stránkách spolu s odkazem na příslušné internetové stránky Evropské komise. Seznam musí být dostupný též na trvalém nosiči dat.

(8) Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizuje seznam bez zbytečného odkladu a příslušné informace oznamuje Evropské komisi.

§ 20g

Odbornost

Fyzická osoba určená k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů má dostatečné odborné znalosti, pokud získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo a pokud má nezbytné znalosti a dovednosti v oblasti soudního nebo mimosoudního řešení sporů.

§ 20h

Nezávislost a nestrannost

(1) Funkční období fyzické osoby určené k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů činí alespoň 3 roky. Osoba nesmí být bezdůvodně zbavena své funkce a musí být odměňována způsobem, který není vázán na výsledek mimosoudního řešení sporu.

(2) Fyzická osoba určená k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nesmí přijímat pokyny od stran sporu nebo jejich zástupců.

(3) Pokud fyzická osoba určená k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů kdykoliv v jeho průběhu zjistí jakoukoliv okolnost, která by mohla ovlivnit její nezávislost či nestrannost, nebo by mohla vyvolat střet zájmů se stranou sporu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pověřenému subjektu.

(4) V případě oznámení skutečnosti podle odstavce 3 je pověřený subjekt povinen určit k vedení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jinou fyzickou osobou nebo navrhnout stranám postoupení sporu jinému příslušnému subjektu podle § 20e. Jinak může fyzická osoba pokračovat v mimosoudním řešení sporu pouze tehdy, pokud byly strany sporu informovány o skutečnosti uvedené v odstavci 3 a nevznesly námitky.

Povinnosti subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

§ 20i

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zveřejní na internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem a na požádání poskytne na trvalém nosiči dat jasné a srozumitelné informace o

a) svých kontaktních údajích včetně poštovní a e-mailové adresy,

b) tom, že je na seznamu vedeném Evropskou komisí,

c) osobách určených k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a v případě jejich jmenování též o způsobu jmenování a délce mandátu,

d) svém případném členství v síti subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů usnadňující řešení přeshraničních sporů,

e) sporech, pro jejichž řešení je příslušný,

f) procesních pravidlech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti stran sporu ukončit v nich účast, a o důvodech, na jejichž základě může odmítnout zabývat se daným sporem,

g) jazycích, v nichž může být předložen návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ve kterých řešení probíhá,

h) pravidlech, která se použijí jako základ pro věcné řešení sporu (například právní předpisy, zásady, kodexy chování),

i) požadavcích, které musí strany splnit před zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, a o tom, zda strany sporu mohou ukončit svoji účast v řízení,

j) nákladech, které mohou vzniknout stranám v souvislosti s mimosoudním řešením spotřebitelského sporu, jež hradí strany, včetně pravidel pro případné hrazení nákladů na konci řešení sporu,

k) průměrné délce mimosoudního řešení spotřebitelského sporu,

l) právním účinku výsledku mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, včetně případných sankcí za nedodržení rozhodnutí, je-li pro strany závazné,

m) případné vykonatelnosti rozhodnutí vydaného subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

§ 20j

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

a) provozuje aktualizované internetové stránky, které obsahují snadno dostupné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a které umožňují podání návrhu na zahájení řešení sporu on-line, a to včetně příslušných dokladů, zveřejní na nich odkaz na internetové stránky Evropské komise týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a pokud možno na trvalém nosiči dat ve svých prostorách poskytuje seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů notifikovaných členskými státy Evropské komisi,

b) poskytuje stranám sporu na jejich žádost informace uvedené v písmenu a) na trvalém nosiči dat,

c) umožňuje výměnu informací mezi stranami sporu, a to i elektronickými prostředky,

d) řeší vnitrostátní i přeshraniční spory,

e) spolupracuje se subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z členských států Evropské unie a zemí tvořících Evropský hospodářský prostor, a to zejména při řešení přeshraničních sporů, a podílí se na pravidelné výměně osvědčených postupů týkajících se vnitrostátních i přeshraničních sporů,

f) spolupracuje s vnitrostátními orgány dozoru příslušnými pro prosazování právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména v oblasti vzájemné výměny informací o praxi v oblastech podnikání, na kterou si spotřebitelé opakovaně stěžují, a poskytování technických posudků a informací, pokud jsou nezbytné pro řešení jednotlivých sporů a jsou-li již k dispozici.

§ 20k

Oznamovací povinnost subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

(1) Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oznámí Ministerstvu průmyslu a obchodu:

a) název, kontaktní údaje a internetovou adresu,

b) údaje o struktuře a financování, včetně údajů o osobách určených k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, o jejich odměňování a funkčním období,

c) procesní pravidla, podle kterých bude při řešení spotřebitelského sporu postupováno, včetně důvodů pro odmítnutí návrhu,

d) poplatky, jsou-li stanoveny,

e) průměrnou délku mimosoudního řešení spotřebitelského sporu,

f) jazyk či jazyky, v nichž může být předložen návrh na zahájení a vedeno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

(2) Pověřený subjekt oznámí Ministerstvu průmyslu a obchodu kromě údajů uvedených v odstavci 1 též

a) druhy sporů, které je oprávněn řešit,

b) prohlášení o způsobilosti a splnění požadavků stanovených tímto zákonem.

(3) Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oznámí změny údajů uvedených v odstavci 1 Ministerstvu průmyslu a obchodu bez zbytečného odkladu.

(4) Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oznamuje Ministerstvu průmyslu a obchodu jednou za dva roky informace o

a) počtu sporů, které mu byly předloženy, a druzích podnětů, k nimž se vztahovaly,

b) procentním podílu mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, která byla zastavena nebo odmítnuta, aniž bylo dosaženo řešení, a procentním podílu důvodů zastavení nebo odmítnutí, pokud jsou známy,

c) průměrné době potřebné k vyřešení sporu,

d) míře dodržování výsledků mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je-li známa,

e) systémových nebo závažných problémech, jež se vyskytují často a vedou ke sporům mezi spotřebiteli a prodávajícími,

f) případné spolupráci subjektů v rámci sítě subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů usnadňující řešení přeshraničních sporů a posouzení efektivnosti této spolupráce, pokud existuje,

g) odborné přípravě fyzických osob určených k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

h) posouzení efektivity mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a jeho možného zlepšení.

(5) Údaje uvedené v odstavci 4 jsou obsahem výroční zprávy, kterou subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zveřejňuje na svých internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem nebo na požádání poskytuje na trvalém nosiči dat.

§ 20l

Pomoc v případě přeshraničních sporů

(1) V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

(2) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie36).

(3) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika poskytuje spotřebiteli praktickou pomoc pro případ jeho sporu s obchodníkem, který vznikne v důsledku použití přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího neoprávněné zeměpisné blokování49).

§ 20m

Povinnosti uvedené v ustanoveních § 20i, 20j a § 20k odst. 5 tohoto zákona se nevztahují na finančního arbitra.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající a podnikatel vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku. Prodávající a podnikatel vylučují aplikaci § 2108 občanského zákoníku. Má-li Podnikatel plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním jakékoliv pohledávky prodávajícího, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak úroky z prodlení, poté úroky a nakonec na jistinu. Prodávající a podnikatel se dohodli na vyloučení aplikace § 1932 občanského zákoníku.

Prodávající a podnikatel tímto souhlasně sobě navzájem prohlašují, že:

 • jsou podnikateli a při uzavření smluv jednají v rámci své podnikatelské činnosti,
 • nemají vůči sobě žádná práva z předsmluvní odpovědnosti (tj. z jednání či opomenutí této druhé strany v průběhu jednání o uzavření smluv),
 • při uzavírání smluv nebyli slabší smluvní stranou.

Prodávající a podnikatel prohlašují, že všechna ujednání smluv jsou výsledkem vzájemného svobodného vyjednávání obou stran. Z toho plyne, že:

 • nejde o adhezní smlouvu dle ust. § 1798 odst. 1 občanského zákoníku (ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se dle souhlasné vůle obou stran výslovně vylučují),
 • žádné ujednání kupní smlouvy nebylo prosazeno jednou (silnější) smluvní stranou přes odpor druhé (slabší) smluvní strany,
 • žádné ujednání kupní smlouvy nemůže být pro druhou stranu překvapivé ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku a
 • žádný pojem použitý v kupní smlouvě ani ujednání této kupní smlouvy nemohou být vykládány v neprospěch jedné ze stran z důvodu, že je při jednání o uzavření smlouvy jako první použila či do smlouvy navrhla.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. X. odst. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený smlouvami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.